REKLAMAČNÝ PORIADOK

 viď OBCHODNÉ PODMIENKY predávajúceho, článok VI. Záruka a reklamačný poriadok

Predávajúci je:

POLYGONY, s. r. o.
Malacká 10031
900 31 Stupava
IČO: 52 975 011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449

Spotrebiteľ – je kupujúci subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

VI. Záruka a reklamačný poriadok

  1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
  2. Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedené inak. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
  3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené jej používaním, alebo na nesprávne ošetrovanie a čistenie veci.
  4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.