Legislatíva upravujúca vzťahy v e-commerce, elektronickom obchodovaní, vychádza do značnej miery z bežných právnych úprav, najmä potom:

 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
 • zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
 • zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Informačná povinnosť

Obchodník má pri predaji na diaľku voči spotrebiteľovi (zákazníkovi) informačnú povinnosť. Tu je dôležité si postrážiť predovšetkým úplnosť informácií, ktoré obchodník na eshop v dostatočnom predstihu oznamuje, typicky v obchodných podmienkach. Patrí medzi ne napríklad:

 • názov, obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu
 • meno, miesto podnikania a adresu bydliska ak ide o fyzickú osobu
 • právnu formu právnickej osoby
 • identifikačné číslo, ak je pridelené
 • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
 • názov a adresu orgánu dohľadu, ktorému vaša činnosť podlieha

Okrem týchto informácií ste však podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji povinní pred uzavretím zmluvy na diaľku s ponukou tovaru alebo služby zákazníkovi podať tieto informácie:

 • trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba) alebo obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
 • náklady na dodanie tovaru a cenu dodania
 • opis tovaru alebo služby
 • cenu tovaru alebo služby
 • platobné podmienky
 • poučenie o práve spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
 • cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
 • doba, po ktorú je predávajúci viazaný ponukou (po ktorú ručí za ponúkanú cenu)
 • podmienky a postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť

Zvláštnu starostlivosť venujte príprave obchodných podmienok. Za najlepšie riešenie je považované nechať si zhotoviť obchodné podmienky na mieru (napr. po konzultácii s právnymi poradcami), prípadne sa doslovne inšpirovať u najúspešnejších eshopov na českom trhu, alebo si stiahnuť predpripravené obchodné podmienky. Radšej sa nepokúšajte obchodné podmienky upravovať sami – najmä do nich pridávať drsné sankcie pre spotrebiteľa v snahe odradiť ich od “skúšobných nákupov”. Pamätajte, že čokoľvek do svojich obchodných podmienok uvediete je neplatné, ak je to v rozpore s platnou právnou legislatívou, hoci by zákazník pri objednávke vyjadril súhlas s obchodnými podmienkami.

V neposlednom rade je potrebné uvedomiť si, že obchodné podmienky samy o sebe nie sú samostatnou zmluvou – fakticky len dopĺňajú vlastný akt kúpnej zmluvy, ktorej výklad nie je úplne jednotný. Všeobecne sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú odoslaním vyplneného nákupného košíka alebo jeho akceptáciou zo strany predávajúceho. V každom prípade je vhodné okamih uzavretia kúpnej zmluvy v obchodných podmienkach jednoznačne definovať. V tejto chvíli by už mali byť jasne určené zmluvné strany, tovar a cena. Najmä u ceny musia už v tejto chvíli byť jednoznačne zrejmé, či je uvedená vrátane všetkých daní (DPH) a poplatkov (napr. recyklačných, ale aj údajov o dopravnom a balnom), ak majú k nej byť pripočítané.