Vykonávame periodické revízie materiálu – vybavenie pre práce vo výškach, arboristiku, evakuáciu osôb, záchranárstvo ale aj horolezectvo.

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi:

  • vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej jedenkrát za rok (1x za 12 mesiacov)
  • po každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav

Tieto revízie sa vzťahujú na všetky OOPP, ktoré pracovníka priamo ochraňujú pred pádom. Periodická kontrola musí preukázať bezchybnosť a funkčnosť každého prvku ochranného systému (bezpečnostné postroje, laná, tlmiče, karabíny atď.), čo je zaznamenané do evidenčnej karty daného ochranného prostriedku.

Nové zariadenie je potrebné revidovať prvýkrát po 12 mesiacoch od uvedenia do prevádzky.

Vybavenie používané na komerčné účely v lanových parkoch, požičovniach a pod. musí byť taktiež každých 12 mesiacov revidované.

Revízie vykonáva odborne spôsobilý revízny technik OOPP, ktorý po kontrole vystaví protokol o spôsobilosti ďalšieho používania daných OOPP. V protokole bude uvedené, či je bezpečné dané prostriedky ďalej používať alebo je nutné ich vyradiť (prípadne zlikvidovať).

Najvážnejšie poškodenia:

  • mechanické poškodenie (obrusovanie, vrypy, zárezy…)
  • tepelné poškodenie textilných a plastových častí (zmeny na povrchu…)
  • chemické poškodenie (poleptanie, zmeny farby povrchu, korózia…)
  • strata funkcie (únava materiálu, prekročenie doby životnosti…)
  • chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok (nie je možná identifikácia…)

 

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky, príp. emailom na info@polygony.sk.