VRÁTENIE TOVARU

viď OBCHODNÉ PODMIENKY predávajúceho, článok V. Odstúpenie od zmluvy (odsek 1.-4.)

Predávajúci je:

POLYGONY, s. r. o.
Malacká 10031
900 31 Stupava
IČO: 52 975 011
DIČ: 2121194449
IČ DPH: SK2121194449

Spotrebiteľ – je kupujúci subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom na info@polygony.sk).
  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
    Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom doručená poštou na adresu:POLYGONY, s. r. o.
    Malacká 10031
    900 31 StupavaNa tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou zákona č. 102/2014 Z. z.Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť spotrebiteľovi.
  3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
  4. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.